MENU

Cesta za sluncem

PRAXE A ZKUŠENOSTI

Po ukon?ení studia jednooborové psychologie na UP v Olomouci v roce 2002 jsem za?al získávat praxi v psychoterapii a psychodiagnostice v Psychosociálním centru P?erov. Jde o ambulantní za?ízení zabývající se komplexní psychiatrickou a psychologickou pé?í. V pr?b?hu tohoto období jsem slo�il atestaci z klinické psychologie a pozd?ji také zkoušku z funk?ní specializace v systematické psychoterapii.
P?i ?eské spole?nosti pro analytickou psychologii, jejím� jsem ?lenem, jsem absolvoval  p?tiletý psychoterapeutický výcvik v analytické psychologii a jungovské psychoterapii. Jde o integrativní psychoterapeutický p?ístup, vyu�ívající ?adu metod a technik vedoucích k vypo?ádávání se s psychickými poruchami, obtí�emi ?i zát?�ovými a náro?nými �ivotními situacemi. Zárove? také slou�í k d?le�itému sebepoznávání a tím rozvoji osobnosti.
V této psychoterapii se mimo jiné vyu�ívá práce se symbolem, se sny, imaginací a r?zných technik sebevyjád?ení. Vzhledem k tomu, �e ka�dý ?lov?k a jeho �ivotní p?íb?h je jedine?ný, vy�aduje ka�dé psychoterapeutické setkávání také jedine?ný p?ístup. 
Dlouhodobé praxe jsem absolvoval také na l?�kových odd?leních v psychiatrických lé?ebnách v Krom??í�i a ve Šternberku. Vedl jsem stacioná? pro psychotické pacienty p?i PSC P?erov. N?kolik let jsem vyu?oval psychologii na Justi?ní akademii v Krom??í�i.
V roce 2010 jsem zalo�il vlastní praxi, ve které se zabývám psychoterapií, a také psychodiagnostikou dosp?lých.

Po ukončení studia jednooborové psychologie na UP v Olomouci v roce 2002 jsem začal získávat praxi v psychoterapii a psychodiagnostice v Psychosociálním centru Přerov. Jde o ambulantní zařízení zabývající se komplexní psychiatrickou a psychologickou péčí.

  V průběhu tohoto období jsem složil atestaci z klinické psychologie a později také zkoušku z funkční specializace v systematické psychoterapii.Při České společnosti pro analytickou psychologii, jejímž jsem členem, jsem absolvoval pětiletý psychoterapeutický výcvik v analytické psychologii a jungovské psychoterapii. Jde o integrativní psychoterapeutický přístup, využívající řadu metod a technik vedoucích k vypořádávání se s psychickými poruchami, obtížemi či zátěžovými a náročnými životními situacemi. Zároveň také slouží k důležitému sebepoznávání a tím rozvoji osobnosti.V této psychoterapii se mimo jiné využívá práce se symbolem, se sny, imaginací a různých technik sebevyjádření. Vzhledem k tomu, že každý člověk a jeho životní příběh je jedinečný, vyžaduje každé psychoterapeutické setkávání také jedinečný přístup. 

Dlouhodobé praxe jsem absolvoval také na lůžkových odděleních v psychiatrických léčebnách v Kroměříži a ve Šternberku. Vedl jsem stacionář pro psychotické pacienty při PSC Přerov. Několik let jsem vyučoval psychologii na Justiční akademii v Kroměříži.

V roce 2010 jsem založil vlastní praxi, ve které se zabývám psychoterapií, a také psychodiagnostikou dospělých.